BookMaster.pl - księgarnia internetowa    Logowanie | Twoje konto | Koszyk | Pomoc | Kontakt | 
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

Książki

 
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
widok galerii

Książki: Analiza finansowa - podręczniki dla ekonomistów

W kategorii Analiza finansowa – podręczniki podstawowego działu analizy ekonomicznej jako metody badania procesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej lub makroekonomicznej. W kategorii są również podręczniki kolejnego działu analizy ekonomicznej tj. analizy techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstw. Analiza finansowa przedsiębiorstwa zwana też analizą sprawozdań finansowych na podstawie danych historycznych takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych - oblicza trendy: rentowności, wypłacalności, płynności, stabilności - rzetelnych informacji o kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania, z jej wyników korzystają również inwestorzy, banki, kontrahenci, urzędy statystyczne.
Liczba znalezionych: 47 Sortuj według  

1 2 Następna

1.Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne
Felis Paweł, Szlęzak-Matusewicz Joanna, wrzesień 2014, Wolters Kluwer
Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych...
do koszyka: 112,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
2.Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka
Gabrusewicz Wiktor, czerwiec 2014, pwe
Podstawowym warunkiem sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest dostęp do szerokiego zakresu informacji. Jednym z istotnych źródeł informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz o wynikach działalności przedsiębiorstwa jest rachunkowość. Najważniejszym...
do koszyka: 56,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
3.ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować (wyd. III zmienione)
Waldemar Gos, Stanisław Hońko, Piotr Szczypa, 2014, CeDeWu
Spra­woz­da­nie fi­nan­so­we jest pro­duk­tem pro­wa­dzo­nej przez przed­się­bior­stwo ra­chun­ko­wo­ści. Sta­no­wi ono pod­sta­wo­we źró­dło in­for­ma­cji o sy­tu­acji ma­jąt­ko­wo­-fi­nan­so­wej oraz ren­tow­no­ści podmio­tu go­spo­dar­cze­go
do koszyka: 38,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
4.Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr, listopad 2013, Difin
Podstawowym celem książki jest analiza finansowa ujęta w szerokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność zebrania informacji finansowej wraz z informacjami z otoczenia przedsiębiorstwa, zrozumienia strategii działania (modelu biznesowego) przedsiębiorstwa, położenia nacisku na...
do koszyka: 54,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
5.Modele badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa
Nowak Alicja, 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca stanowi obszerne, interesujące studium poświęcone badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Jest użyteczna zarówno dla biegłych rewidentów, jak i dla osób studiujących tę dziedzinę wiedzy. Obejmuje rozwiniętą część teoretyczną i studium przypadku. Autorka wykazała...
do koszyka: 91,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
6.Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne
Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof, listopad 2013, CeDeWu
Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku będący konsekwencją kryzysu finansowo-gospodarczego wymusił na specjalistach od inżynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych. Pojawił się popyt na produkt, który z jednej...
do koszyka: 43,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
7.Analiza i projekcje gospodarki finansowej
Pawlicki Rafał, Śliwa Jan, listopad 2013, Difin
Książka w syntetycznej i przystępnej formie omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ma ona stanowić podstawę wyjściową do projekcji gospodarki przedsiębiorstwa na okres najbliższych kilku lat. Publikacja składa się z dwóch części...
do koszyka: 37,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
8.Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje
2013, Wydawnictwo Naukowe PWN
Obszerny, kompleksowy podręcznik z dziedziny finansów! Autorzy koncentrują się na trzech obszarach tematycznych: rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych), publicznym...
do koszyka: 67,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
9.Wycena i ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków
Emerling Izabela, 2013, marina
Książka jest pogłębieniem ogólnej wiedzy czytelnika na temat rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych jednostek gospodarczych. Jej celem jest zaprezentowanie podstawowych form rozliczeń pieniężnych, tj. rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Publikacja przedstawia...
do koszyka: 48,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
10.Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie
Gabrusewicz Wiktor, październik 2013, pwe
Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, jak i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej...
do koszyka: 56,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
11.Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem
Tuczko Jarosław, luty 2013, Difin
Czy można być bogatym bez chodzenia do pracy? Czy w wieku ok. 35-40 lat można przejść na wysokopłatną emeryturę? Odpowiedz brzmi - Tak. Problem nie w tym, czy można. Problem brzmi, jak? W odróżnieniu od poprzedniej wersji, czyli Zrozumieć finanse firmy książka ta mówi nie tylko...
do koszyka: 88,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
12.Finanse
luty 2013, Difin
Obecne szóste wydanie książki stanowi efekt pracy stale rozszerzającego się grona pracowników Katedry Finansów i jej przyjaciół. Dynamika zjawisk gospodarczych powoduje, że niektóre myśli prezentowane w poprzednich wydaniach stały się nieaktualne. Autorzy uaktualnili książkę...
do koszyka: 97,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
13.Płynność finansowa w małych i średnich przedsiebiorstwach
Michalski Grzegorz, luty 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN
W książce kompleksowo omówiono problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te stanowią bowiem w strukturze polskiej gospodarki 99,9% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniają około 60% ogółu pracujących i...
do koszyka: 41,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
14.Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Jerzemowska Magdalena, luty 2013, pwe
Autorami książki są nauczyciele akademiccy, mający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i duże doświadczenie praktyczne w zakresie analizy finansowej oraz doradztwa finansowego. Dlatego też treść niniejszej publikacji traktować można jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się...
do koszyka: 60,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
15.Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania
Kotowska Beata, Uziębło Aldona, Wyszkowska-Kaniewska Olga, 2013, CeDeWu
W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań finansowych, można dokonać kompleksowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji. Książka koncentruje się właśnie...
do koszyka: 39,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
16.Finanse międzynarodowe Zbiór zadań
Kowalik Paweł, Pietrzak Agnieszka, 2012, Wydawnictwo Naukowe PWN
Zbiór zadań, w którym treści teoretyczne ograniczono do niezbędnego minimum, wychodząc z założenia, że są one przekazywane podczas wykładów. Na początku każdego rozdziału podano niezbędne informacje umożliwiające rozwiązanie zadań, ściśle powiązanych z programem nauczania...
do koszyka: 31,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
17.Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka
Naruć Wojciech, 2012, marina
Książka poświęcona jest w całości problematyce wykorzystania planowania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obok istoty i funkcji planowania finansowego przedstawiono w niej kompleksowo, na rzeczywistym przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, poszczególne etapy planowania...
do koszyka: 86,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
18.Perspektywa finansowa restrukturyzacji z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw
Nowak Jacek, Zarzecki Dariusz, wrzesień 2012, Difin
Książka została napisana z dużą pasją i ogromnym znawstwem podejmowanych zagadnień. Ma wszystkie walory bardzo dobrego podręcznika, stanowiąc jednocześnie znakomite źródło wiedzy dla praktyków gospodarczych. Pracę czyta się z przyjemnością, nie ma w niej zasadniczo zbędnych...
do koszyka: 37,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
19.Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne
Katarzyna Perez, 2012, Difin
Prawidłowa i wyczerpująca ocena efektywności funduszy inwestycyjnych powinna obejmować analizę pod względem technicznym i fundamentalnym. Tylko w ten sposób można dokonać trafnych wyborów alokacyjnych dotyczących tych funduszy. Z książki czytelnik dowie się: - jakie jest podłoże...
do koszyka: 74,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
20.Analiza ekonomiczna w polityce publicznej
sierpień 2012, Scholar
Książka ta stanowi znakomite wprowadzenie do ekonomicznej analizy polityk publicznych. Opisanie skomplikowanych pojęć teorii ekonomicznej w języku debaty publicznej okazuje się niezwykle trudne. To, co się przebija, częściej przypomina religię niż naukę. Zebrane w tym tomie teksty...
do koszyka: 28,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni), Uwaga: mały zapas
21.Podstawy inżynierii finansowej
Szopa Andrzej, lipiec 2012, Wolters Kluwer
Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
22.Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Borowiecki Ryszard, Wysłocka Elżbieta, maj 2012, Difin
W publikacji - traktującej głównie o roli analizy i oceny w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem - przedstawiono niektóre metodyczno-praktyczne problemy analizy ekonomicznej i oceny eksperckiej w warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Prezentowana...
do koszyka: 37,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
23.Mapy myśli w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osiągać cele za pomocą mind mappingu
Katarzyna Żbikowska, luty 2012, OnePress
Zostań malarzem swojej kariery Skuteczne zarządzanie i organizacja Twórcze planowanie i rozwiązywanie problemów Porywające prezentacje Projekty zakończone sukcesem Jeden obraz - tysiąc słów! Twój umysł pracuje najwydajniej, kiedy pozwalasz mu działać w...
do koszyka: 32,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
24.Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
marzec 2012, Difin
Przedmiotem opracowania są kierunki ewolucji sprawozdawczości finansowej oraz związanej z nią ściśle rewizji finansowej. Opracowania poszczególnych Autorów zostały pogrupowane w trzy tematycznie wyodrębnione części. Część pierwsza zawiera: - wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
do koszyka: 48,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
25.Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego
Becla Agnieszka, Czaja Stanisław, Zielińska Anetta, marzec 2012, Difin
Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy...
do koszyka: 32,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
26.Rzeczowe aktywa trwałe Zasady ujmowania wyceny oraz ujawnień w świetle uregulowań MSSF/MSR
Regulska Agnieszka, Sobczyk Rafał, luty 2012, ODDK
Niezwykle dokładne, szczegółowe i obszerne opracowanie przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej Rodl & Partner. W publikacji omówiono zasady ujmowania oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych w świetle uregulowań MSSF/MSR, interpretacji...
do koszyka: 212,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
27.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw
L. Gąsiorkiewicz, 2011, Politechnika Warszawska
Książka jest adresowana głównie do studentów podejmujących naukę na kierunkach ekonomicznych oraz menedżerskich i może być traktowana jako podręcznik podstaw wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Mogą z niej również korzystać pracownicy przedsiębiorstw
do koszyka: 34,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
28.Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje
2011, Wydawnictwo Naukowe PWN
Obszerny, kompleksowy podręcznik z dziedziny finansów! Autorzy koncentrują się na trzech obszarach tematycznych: rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych), publicznym systemie finansowym (polityka...
do koszyka: 76,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
29.Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał, grudzień 2011, wolters kluwer polska
W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIow ujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i monitorowania użytecznej
do koszyka: 60,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
30.Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Dudycz Tadeusz, listopad 2011, Indygo Zahir Media
Publikacja wskazuje na liczne pułapki, na jakie można natknąć się podczas analizy finansowej, bazującej na wykorzystaniu wskaźników finansowych różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, posiłkując się danymi ze sprawozdań finansowych. Książka...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
31.Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania.
Sobczyk Mieczysław, 2011, placet
Ta książka pozwoli wszystkim bez stresów poznać metody liczenia podstawowych wielkości jakimi operuje świat kapitału. Autor bardzo przystępnie, na podstawie konkretnych przykładów, prowadzi nas przez skomplikowany świat finansów. Aby zrozumieć ten...
do koszyka: 36,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
32.Matematyka finansowa
Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda, wrzesień 2011, C.H. Beck
Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)

1 2 Następna

Zobacz także kategorie podobne:
Książki » biznes » Controlling
Książki » informatyka » Symulacje komputerowe
Książki » biznes » Podręczniki akademickie » Bankowość i finanse

17 września 2014, środa: ilość produktów w poszczególnych działach BookMaster.pl:
 128 148 książki, 33 278 muzyka, 8 014 filmy, 1 202 multimedia, 29 280 e-booki,  166 166 książki zagr., 1 960 gry planszowe, 2 149 puzzle, 16 110 zabawki, 3 344 art. papiernicze, 20 245 sport i turystyka, 11 412 perfumy

Zobacz mapę kategorii: książki, muzyka, filmy, multimedia, e-booki, książki zagr., gry planszowe, puzzle, zabawki, art. papiernicze, sport i turystyka, perfumyTwój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Odbiór osobisty

Złóż zamówienie
i odbierz je osobiście
w Warszawie
Sprawdź szczegóły

Newsletter:

Dołącz do klubu BookMaster.pl - Zyskaj dodatkowe rabaty
Księgarnia internetowa - dostawa gratis od 149zł
Księgarnia internetowa - Wysyłamy na cały świat

Szybki kontaktW razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami:
(22) 428-25-64
(22) 490-41-71

Poniedziałek-Piątek
9:00 - 17:00

Zamówienia przyjmujemy przez stronę www lub telefonicznie z podaniem numerów katalogowych.

Formularz kontaktowy

Najnowsze produkty

1. Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania

2. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich

3. Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych
Hass-Symotiuk Maria

4. Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse

5. Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej
Wawrzyniak Dorota

6. Przedsiębiorczość, strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem

7. Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcj
Sandler David H.

8. Wartość rynkowa struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa

9. Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy
Karkoszka Tatiana

10. Jak wygrać wybory samorządowe?
Grzegorz Wierzchołowski

11. Liderzy biznesu o gospodarce
Przemysław Harczuk

12. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Przepisy w transporcie drogowym Tom 4
Bieńczak Krzysztof, Starkowski Dariusz, Zwierzycki Wiesław

13. Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym). RFK971e
Małkowska Danuta

14. O zarządzaniu. Historie niezwykłe

15. Firma z duszą
Michael Cardone

16. Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie
Kramarz Marzena

17. Techniki Sprzedaży O Sztuce Sprzedawania Wyd. 5
Bjorn Lunden, Lennart Rosell

18. Kasy fiskalne Poradnik podatnika
Zajdel Tomasz

19. Zarządzanie bezpieczeństwem jako dysfunkcja systemu władzy
Mazurek Marcin

20. Kryzys Unii czy kryzys w Unii?. Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej

↑ do góry   
| Strona główna | O firmie | Oferta dla bibliotek | Referencje | Bezpieczeństwo | Odbiór osobisty | Koszyk | RSS | Firefox | Regulamin | Pomoc | F.A.Q. | Praca | Mapa produktów | Kontakt | Polityka prywatności |
© 2005-2014 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa Warszawa - Tanie książki i podręczniki szkolne.
Stroma 18a, 01-100 Warszawa